Ulusal Meslek Standartları

Derneğimiz tarafından hazırlanan  Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Seviye 4)” ve “Çağrı Merkezi Takım Lideri (Seviye 5)”Ulusal Meslek Standartları, 29.05.2013 tarihli ve 28661 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.


Yayınlanan standartlar:

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Seviye 4)

Çağrı Merkezi Takım Lideri (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı ne demektir?

Ulusal meslek standardı; bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için MYK tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Meslek standartlarının şekli ve içeriği, uluslararası uygulamalara uygun olarak MYK Yönetim Kurulunca belirlenir ve tüm meslek standardı çalışmalarında bu biçime uyulur.

Ulusal Meslek standardı

•İş analizine dayanır.

•Sürece sosyal tarafların etkili olarak katılması, görüş ve katkısının alınması esastır.

•Kişinin yürütmesi gereken başlıca görevleri, sahip olması gereken bilgi, beceri ve davranışları açıkça ifade eder ve meslekî açıdan sahip olunmaması gereken hususları içerir.

•Meslekî yeterlilik seviyelerini yansıtır ve bu seviyeler uluslararası yeterlilik seviyelerine uygun olarak belirlenir.

•Meslekî alanla ilgili sağlık, güvenlik ve çevre koruma konularındaki mevzuat ile idari ve teknik gereklilikleri içerir.

•İşverenler, çalışanlar, stajyerler ve öğrencilerin kolaylıkla anlayabileceği açıklıkta yazılır.

•Bireyin hayat boyu öğrenme ilkesine uygun olarak kendini geliştirmesini ve meslekte ilerlemesini teşvik eder.

•Açık ya da gizli ayırımcılık unsurları içermez.

Ulusal Meslek Standartlarının yararları nelerdir?

İşverenler İçin:

•İşe alınacak kişinin taşıması gereken bilgi ve becerilerin önceden bilinmesi, nitelikli işe uygun olmayan adayı istihdam ederek para ve zaman kaybetme riskini azaltmaktadır,

•İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmaktadır,

•İnsan kaynakları yönetiminde; seçme ve yerleştirme, görev tanımlarının oluşturulması, beceri-yetkinlik boşluklarının tespiti, hizmet içi eğitimin planlanması, performans değerlendirmesi, kariyer danışmanlığı ve rehberlik gibi birçok alanda önemli girdi sağlamaktadır,

•Mesleki yeterlilik belgelerine sahip nitelikli işgücü istihdamının yaygınlaştırılması ile tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulması desteklenmektedir.

Bireyler İçin:

•Meslek standartları kişiye, bir işi başarıyla ve işveren tarafından kabul edilebilir ölçülerde yapabilmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin neler olduğunu göstermektedir,

•Meslek standartları temel alınarak yapılan mesleki bilgi-beceri ölçme sınavı sonucunda alınan belge kişiye, bir işe başvururken sahip olduğu bilgi ve becerileri sergileme olanağı vermektedir,

•Meslek standartları kişiye, yeni bir iş öğrenme ya da iş değiştirme durumunda neleri öğrenmesi ve bilmesi, bilgi ve beceri boşluğunun ne düzeyde olduğunu, dolayısıyla kendini nasıl geliştirmesi gerektiğini göstermektedir.

Eğitimciler İçin:

•Meslek standartları, iş yaşamının ihtiyaç duyduğu işgücünün sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler hakkında bilgi verir,

•Mesleki eğitim, meslek değiştirme, meslekte ilerleme vb. eğitim programları bu çerçevede hazırlandığında, kişilerin iş yaşamınca kabul gören meslek standartlarına uygun olarak eğitilmesi mümkün olmaktadır,

•Eğitimciler ne öğretmeleri gerektiğini bilmektedirler,

•Eğitim ile iş yaşamı arasında sağlam köprüler kurulmakta ve iş yaşamının eğitime katılımı ve katkısı alınmaktadır.